اخبار


هفته 18

ایران
شروع راند : 1393/11/13 14:00
 
شروع مدیریت : 1393/09/19 16:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/13 13:00
هفته 17

انگلیس
شروع راند : 1393/09/29 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/09/22 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/29 15:15
هفته 17

اسپانیا
شروع راند : 1393/10/13 18:30
 
شروع مدیریت : 1393/09/28 23:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/10/13 17:30
هفته 18

آلمان
شروع راند : 1393/11/10 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/09/28 23:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/10 22:00
هفته 17

ایتالیا
شروع راند : 1393/10/16 17:30
 
شروع مدیریت : 1393/09/27 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/10/16 16:30
هفته 7

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/11/28 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/09/24 16:48
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/28 22:15