اشرار (فرد شرور ) ، به کسانی گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به ‌آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند . افلاطون

اخبار

هفته 11

ایران
شروع راند : 1393/07/10 15:45
 
شروع مدیریت : 1393/07/03 15:15
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/10 14:45
هفته 7

انگلیس
شروع راند : 1393/07/12 17:30
 
شروع مدیریت : 1393/07/05 14:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/12 16:30
هفته 7

اسپانیا
شروع راند : 1393/07/11 22:30
 
شروع مدیریت : 1393/07/04 21:45
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/11 21:30
هفته 7

آلمان
شروع راند : 1393/07/11 22:00
 
شروع مدیریت : 1393/07/04 21:15
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/11 21:00
هفته 6

ایتالیا
شروع راند : 1393/07/12 19:30
 
شروع مدیریت : 1393/07/05 19:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/12 18:30
هفته سوم

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/07/29 19:30
 
شروع مدیریت : 1393/07/08 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/29 18:30