دوستان لیگ ایتالیا در دسترس می باشد و می توانید تیم های خود را چینش نمایید

ورود به سايت

هفته هفتم

ایران
شروع راند : 1393/06/13 17:30
 
شروع مدیریت : 1393/06/07 19:16
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/13 16:30
هفته چهارم

انگلیس
شروع راند : 1393/06/22 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/06/08 15:30
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/22 15:15
هفته سوم

اسپانیا
شروع راند : 1393/06/21 23:30
 
شروع مدیریت : 1393/06/07 22:00
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/21 22:30
هفته سوم

آلمان
شروع راند : 1393/06/21 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/06/07 22:20
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/21 22:00
هفته دوم

ایتالیا
شروع راند : 1393/06/23 17:30
 
شروع مدیریت : 1393/06/09 12:18
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/23 16:30