اخبار

هفته 13

ایران
شروع راند : 1393/08/08 16:40
 
شروع مدیریت : 1393/07/29 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/08/08 15:40
هفته 10

انگلیس
شروع راند : 1393/08/10 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/08/03 15:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/08/10 15:15
هفته 10

اسپانیا
شروع راند : 1393/08/09 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/08/02 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/08/09 22:15
هفته 10

آلمان
شروع راند : 1393/08/09 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/08/02 21:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/08/09 22:00
هفته 9

ایتالیا
شروع راند : 1393/08/06 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/08/03 16:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/08/06 22:15
هفته چهارم

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/08/13 20:30
 
شروع مدیریت : 1393/08/01 10:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/08/13 19:30