لیگ فرانسه در دسترس دوستان می باشد و میتوانند تیم های خود را چینش کنند --- برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش اخبار مراجعه فرمایید

اخبار


هفته 23

ایران
شروع راند : 1394/01/14 16:45
 
شروع مدیریت : 1393/12/21 23:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/14 15:45
هفته 31

انگلیس
شروع راند : 1394/01/15 16:15
 
شروع مدیریت : 1394/01/01 19:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/15 15:15
هفته 29

اسپانیا
شروع راند : 1394/01/14 23:15
 
شروع مدیریت : 1394/01/01 19:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/14 22:15
هفته 27

آلمان
شروع راند : 1394/01/15 18:00
 
شروع مدیریت : 1394/01/01 19:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/15 17:00
هفته 29

ایتالیا
شروع راند : 1394/01/15 15:00
 
شروع مدیریت : 1394/01/01 23:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/15 14:00
هفته 9

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1394/01/25 23:15
 
شروع مدیریت : 1394/01/01 19:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/25 22:15
هفته 31

فرانسه
شروع راند : 1394/01/14 23:00
 
شروع مدیریت : 1394/01/01 19:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/01/14 22:00