تعداد تعویض های مجاز برای نیم فصل کلیه لیگها 6 نفر می باشد --- و همچنین کاربری ویژه در نیم فصل دوم 4500 تومان می باشد

اخبار


هفته 18

ایران
شروع راند : 1393/11/13 14:00
 
شروع مدیریت : 1393/09/19 16:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/13 13:00
هفته 23

انگلیس
شروع راند : 1393/11/11 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/10/27 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/11 15:15
هفته 21

اسپانیا
شروع راند : 1393/11/10 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/11/04 20:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/10 22:15
هفته 18

آلمان
شروع راند : 1393/11/10 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/09/28 23:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/10 22:00
هفته 21

ایتالیا
شروع راند : 1393/11/11 17:30
 
شروع مدیریت : 1393/11/04 17:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/11 16:30
هفته 7

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/11/28 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/09/24 16:48
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/28 22:15