ورود به سايت


انگلستان
شروع راند : 1393/01/30 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/01/23 18:00
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/01/30 15:15

ايتاليا
شروع راند : 1393/01/30 17:30
 
شروع مدیریت : 1393/01/23 20:40
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/01/30 16:30

اسپانيا
شروع راند : 1393/01/29 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/01/22 23:00
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/01/29 22:00

آلمان
شروع راند : 1393/02/05 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/01/28 22:30
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/02/05 22:00

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/02/02 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/01/23 20:00
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/02/02 22:15