اخبار


هفته 27

ایران
شروع راند : 1394/02/04 18:00
 
شروع مدیریت : 1394/01/27 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/04 17:00
هفته 34

انگلیس
شروع راند : 1394/02/05 16:15
 
شروع مدیریت : 1394/01/22 20:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/05 15:15
هفته 33

اسپانیا
شروع راند : 1394/02/04 23:15
 
شروع مدیریت : 1394/01/29 08:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/04 22:15
هفته 30

آلمان
شروع راند : 1394/02/04 23:00
 
شروع مدیریت : 1394/01/28 23:50
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/04 22:00
هفته 32

ایتالیا
شروع راند : 1394/02/05 20:30
 
شروع مدیریت : 1394/01/29 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/05 19:30
هفته 10

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1394/02/01 23:15
 
شروع مدیریت : 1394/01/26 07:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/01 22:15
هفته 34

فرانسه
شروع راند : 1394/02/04 23:00
 
شروع مدیریت : 1394/01/29 08:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/04 22:00